Participació i normativa

Qui pot participar en un campionat de caça de Sant Hubert?

Tots els caçadors que tinguin llicència de caça i estiguin federats, sense límits d’edat ni de sexe i que disposin d’un auxiliar de caça, el gos. Caçadors disposats a complir les normes de caça ètica i esportiva, en la que està basada aquesta modalitat de caça.

Com és una participació en un campionat de Sant Hubert?

Els concursos de St. Hubert, són una modalitat de caça amb gos que depenen de la Federació de Caça. Així doncs tots els concursos de St. Hubert estan jutjats per un o més jutges oficials de la F.C.C. que són els que valoraran la participació de cada concursant. Com ja hem dit, es participa juntament amb el nostre gos, de qualsevol raça de mostra, amb el qual hem caçat la temporada de caça i hem aconseguit un bon vincle i una bona compenetració.

El concursant es presenta prèviament al jutge o jutges de camp, també presenta el seu gos, raça, sexe i edat i l’escopeta amb la qual concursarà, plana o súper-posta, amb la longitud de canó i amb les seves estrelles o polixocs i finalment quin cartutx que farà servir, el numero i els grams.

Un cop feta la presentació, els jutges l’hi expliquen els límits del terreny a caçar, la peça a abatre (perdiu o faisà) i el temps de què disposa, normalment quinze o vint minuts. També l’assessoren i li resolen qualsevol dubte que pugui tenir.

Un cop feta la presentació, el concursant mirarà d’on ve l’aire per intentar caçar de cares aquest i així facilitar la busca i el treball del gos. També fera visualment un càlcul per intentar recorre tot el terreny assignat i de forma ordenada.

Així doncs, amb el permís dels jutges, comença a concursar i a caçar amb el seu gos, de la forma més normal i natural, gaudint d’aquests minuts, això si, seguint al màxim possible la normativa, per ser penalitzats el mínim possible.

Abans de disparar a una peça, aquesta ha d’estar ben parada pel gos i a les hores el concursant ha d’intentar abatre la peça al primer tret (ja que abatuda al segon tret, resta punts i si l’erra encara en resta més). Tot seguit i un cop abatuda la peça, el gos l’ha de cobrar sense vacil·lar, portant-la a la mà del concursant. Un cop acabat el desenllaç amb la primera peça, el caçador ha de continuar concursant per intentar capturar una segona i si encara li resta temps, intentar que el seu inseparable auxiliar li pari una tercera, la qual deixarà marxar, ja que el màxim de captures són dos.

Com funciona la puntuació?

Cada caçador, de sortida té 100 punts i segons el desenllaç del recorregut i l’avaluació dels jutges, aquests van sumant o restant.

· Article 1º Tir, 20 punts

1º-1º Amb prèvia mostra del gos, cada peça abatuda i cobrada al primer tret, es rebrà ……………… 10 punts

1º-2º Amb prèvia mostra del gos, cada peça abatuda i cobrada amb dos trets, es rebrà ……………… 5 punts

1º-3º Cada peça de caça no abatuda ni al primer ni al segon tret, es restaràn ……………………………. -5 punts

1º-4º Cada peça de caça abatuda, que caigui morta o ferida i que no sigui cobrada, es restaran….. -10 punts

Com hem dit el màxim de peces que es poden abatre són dos. També cal dir que cada caçador pot portar a la canana sis cartutx i el màxim de trets que pot disparar són quatre. Així doncs, si un caçador erra les dues primeres peces amb dos trets cada una, encara que el gos li pari una tercera peça, aquest no li podrà tirar, perquè ja haurà gastat els quatre trets.

Obtindrem els vint punts d’aquest apartat, abaten les dues peces que el gos ens mostri al primer tret.

· Article 2º Criteri del jutge en funció a l’activitat del gos, 30 punts

2º-1º Aspectes de l’ensinistrament. El jurat assignarà un màxim de 15 punts a la unió harmònica entre caçador i gos; la seva    obediència i eficàcia; la regularitat de la recerca; la immobilitat en el moment de la sortida de la peça i en el moment del tret amb una arma de foc; la relació amb la peça i el seu dent dolç; respecta la peça de pèl o de ploma.

2º-2º Qualitats naturals. Els jutges assignaran un màxim de 15 punts a la iniciativa del gos i a les seves qualitats innates per a la recerca; l’estil del gos haurà de respondre a la seva raça, tant amb la seva manera de moure’s i corre com de fer la mostra i la seva desimboltura.

La seva recerca i presència, la capacitat d’adaptació al terreny i la seva prudència enfront de la grandària de la peça; la perspicàcia del seu olfacte. Característiques pròpies de la raça que es jutgi d’acord amb les regles del seu propi estàndard.

· Article 3º Avaluació del caçador, 50 punts

3º-1º Precisió i educació venatòria. Un màxim de 15 punts

3º-1º-1º El concursant ha de poder avaluar, en cada moment, les distàncies dels carrers, de manera que li permetin fer l’exercici venatori normal i en particular, un torn de competició regular

3º-1º-2º El concursant ha de respectar, degudament, el terreny d’altres, encara més, atès que l’exercici venatori es fa generalment sobre un terreny aliè. Es tindrà en compte la cura amb la que el caçador evita fer possibles danys a ell mateix o als altres.

3º-1º-3º Es tindrà en consideració la relació entre el gos i el seu conductor i la forma de conduir-lo. Les relacions, en cas d’errors efectius, i els errors del gos, seran, també, preses en consideració.

3º-2º Seguretat i habilitat. Un màxim de 20 punts

3º-2º-1º Es tindrà en compte la forma en què el caçador porti l’escopeta quan es trobi sol, a prop del jurat o dels oficials de competició.

3º-2º-2º Serà falta greu, portar l’escopeta en posició de disparar i amb el dit al gallet o disparador.

3º-2º-3º Es prendrà en consideració la forma en què el concursant prengui les decisions en el moment de saltar un rec, un marge, o una espona, o en el moment de passar per terrenys perillosos, on sigui oportú que el caçador tregui els cartutxos de l’escopeta i controli la part interna dels canons.

3º-2º-4º Serà falta greu, utilitzar l’escopeta per a fer sortir la peça de caça dels matolls.

3º-2º-5º Es prendrà en consideració, en relació a la dificultat del terreny, la conducta del concursant que localitza una peça i decideix, de la forma més adient, fer el seu torn en una zona boscosa més o menys accidentada.

3º-2º-6º S’avalua, en relació a la peça que es pretén caçar, la selecció del tipus de cartutxos i l’escopeta a utilitzar. Es recomana utilitzar escopetes de dos canons. Es donarà una puntuació menor en el cas d’utilitzar una escopeta que no sigui la indicada.

3º-2º-7º S’ha d’obrir l’escopeta a l’hora de lliurar la caça als jutges.

3º-2º-8º S’haurà de portar l’escopeta tancada i amb el fiador posat. Es considerarà una falta greu no poder disparar-la per portar-la oberta o sense cartutxos.

3º-3º Esperit esportiu. Un màxim de 15 punts.

3º-3º-1º Es considerarà falta greu, la conducta del caçador que després de ferir una peça, abandoni la recerca per abatre i cobrar les dues peces necessàries i després cobrar la primera peça ferida.

3º-3º-2º Es prendrà en consideració la conducta que el concursant demostri en relació als jutges, organitzadors i altres concursants. La conducta haurà de ser l’adequada abans, mentre i després del concurs, el jutge, únicament, tindrà en compte el temps directe d’actuació, els vint minuts però les protestes públiques i notòries seran jutjades i denunciades pel Comitè de Competició i sancionada per Comitè Jurisdiccional i Disciplinari de la Federació Espanyola de Caça.

3º-3º-3º Es considerarà falta greu, disparar a peces que no es trobin dins l’abast del tret o que es dirigeixin cap als espectadors.

3º-3º-4º El jutge examinarà les condicions de la peça cobrada, per a verificar que aquesta no ha estat mutilada, per afecta del tret.

Totes les faltes greus es puntuaran en menys -10 punts

Procediment

1. La presentació d’un concursant davant dels jutges, els quals aprofiten per examinar l’escopeta, just abans de començar a concursar.

2. En un Sant Hubert, la parada del perdiguer abans de disparar i intentar abatre la peça, és fonamental, i si pot ser abatre-la al primer tret.

3. A vegades el bon nas i la prudència del nostre gos de mostra fa que pari la peça a una bona distancia i ens obliga a fer-lo guiar per localitzar-la i poder-la aixecar.

4. Un cop el gos ha bloquejat la peça, el caçador intentarà aixecar-la per poder-li disparar. Els gossos més veterans i ben ensinistrats respecten el tir i el vol, cobrant a l’ordre. El tret ha de ser segur i net, deixant que la peça s’allunyi per no xafar-la, però tampoc que ens marxi fora de tir.

5. Un cop abatuda la peça, la recuperació d’aquesta per part del gos, és fonamental en la modalitat de Sant Hubert.
Aquesta ha de ser ràpida i portant la peça fins a la nostra mà, això si, amb una boca dolça, sense masegar la peça.

6. Finalment la peça, ja ben morta serà entregada al jutge perquè l’examini i tot seguit seguirem caçant.